Nuorisotoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteet

Nuorisotoiminnan vuosiavustuksen myöntämisperusteet, yhdistykset

  • Nuoritoiminnan avustuksia voidaan hakea nuorisolain (27.1.2006/72) mukaiseen toimintaan, joka tukee nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.
  • Avustettavan toiminnan lähtökohtina tulee olla yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.
  • Avustettava toiminta tulee suunnata alle 29-vuotiaille nuorille.
  • Avustusten myöntämisessä kiinnitetään huomiota toiminnan määrään, laatuun, laajuuteen sekä sen paikalliseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Lisäksi vapaa-aikalautakunta voi asettaa talousarviovuosittain jakoperusteisiin painotuksia.
  • Vuosiavustus hakuaika päättyy maaliskuun loppuun mennessä ja päätös avustuksesta annetaan huhtikuun aikana.

Vuosiavustuksien hakeminen

Avustukset haetaan vapaa-aikalautakunnalta, osoite Karijoen kunta, Kristiinantie 3, 64350 Karijoki.

Avustusten hakemisen ja käsittelyn helpottamiseksi niiden hakeminen tapahtuu sitä varten laaditulla lomakkeella. Lomakkeen sähköinen versio löytyy osoitteesta karijoki.fi/lomakkeet.

Vuosiavustuksen hakemukseen tulee liittää mukaan seuraavat asiakirjat:

1. Viimeinen
– toimintakertomus
– tilinpäätös
– toiminnantarkastuskertomus

2. Viimeinen
– Toimintasuunnitelma
– Talousarvio
– Jos viimeinen toimintasuunnitelma ja talousarvio eivät kata sitä vuotta, jolle avustus on myönnetty, anomukseen liitetään erillinen vapaamuotoinen kuvaus avustuksen käytöstä.


Avustusmääräraha ja avustusten suuruus

Liikunnan ja urheilun toiminta-avustusta ja nuorisotoiminnan avustusta varten on varattu kullekin oma määrärahansa Karijoen kunnan talousarvioon. Avustuksia jaetaan edellä mainittujen määrärahojen puitteissa. Määräraha ilmoitetaan kunakin vuonna hakuilmoituksen yhteydessä.

 

Päätös avustuksen myöntämisestä

Avustukset myönnetään vapaa-aikalautakunnan harkinnan perusteella ja päätöksen mukaisesti. Avustuksia koskevat päätökset toimitetaan hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.


Avustusten hakuaika ja maksaminen

Avustukset julistetaan haettavaksi maaliskuun loppuun mennessä ja päätökset avustusten jakamisesta tehdään huhtikuussa. Avustukset maksetaan niiden jakoa koskevan päätöksen saatua lainvoiman.


Annettujen tietojen oikeellisuus

Avustusta hakevien on katsottava tarkoin avustusta hakiessaan, mitä tietoja hakemuslomakkeessa kysytään. Hakija vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.