Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat julkaistaan internetissä niiden valmistuttua ja pöytäkirjat heti tarkastamisen jälkeen ottaen huomioon julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetyt salassa pidettävät tiedot.

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle on sidottu pöytäkirjan nähtävänä pitoon yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Alkuperäiset pöytäkirjat liitteineen ovat nähtävillä asianomaisissa toimistoissa.

Mikäli tarvitset vanhempia pöytäkirjoja, voit ottaa yhteyttä toimielinten sihteereihin tai kunta@karijoki.fi