Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka hoitavat eri tehtäväkokonaisuuksia. Kunnanvaltuusto valitsee lautakuntien jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen eli neljäksi vuodeksi kerrallaan….

Palvelut

Kunnan palveluorganisaatio on jaettu neljään osastoon: Hallinto ja talouspalvelut, Vapaa-aikapalvelut, Sivistyspalvelut sekä Tekniset palvelut. Osastoa johtaa osastopäällikkö, joka vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen, lautakunnan ja kunnanjohtajan…

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talousosaston toimielimiä ovat kunnanhallitus ja vaalitoimielimet. Osasto tuottaa hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluita kunnan toimielimille ja muille osastoille. Palkkahallinto sekä kirjanpidon palvelut ostetaan kunnan osin omistamalta Suupohjan seutupalvelukeskus Oy:ltä….

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelujen toimielin on kasvatus- ja opetuslautakunta. Osasto tuottaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluita karijokisille lapsille, nuorille ja perheille. Varhaiskasvatuksen palvelut tarjotaan uudessa Päivärinteen päiväkodissa ja Karijoen koulun yhteydessä toimivassa esikoulussa. Karijoen…

Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen toimielin on tekninen lautakunta. Tekniset palvelut vastaa kunnan infrastruktuurin rakentamisesta, kunnostamisesta ja ylläpidosta sekä ruokapalveluista ja puhtaanapidosta. Teknisten palveluiden vastuualueita ovat rakennusvalvonta kiinteistöt liikenneväylät ulkoalueet metsät ja viljelyalueet…

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen toimielimenä on vapaa-aikalautakunta. Osasto tuottaa kuntalaisille kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä liikunta- ja nuorisopalvelut. Osaston johtajana toimii hallintopäällikkö….

Luottamuselimet

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää vaaleilla valittu kunnanvaltuusto. Valtuusto nimeää jäsenet lautakuntiin sekä valitseen kunnanhallituksen, joka valmistelee asiat valtuustolle ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta. Luottamushenkilöorganisaatio Yllämainittujen lautakuntien lisäksi Karijoen kunnalla…

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan paikallislehti Suupohjan Sanomissa sekä kunnan verkkosivuilla. Kokoukset pidetään kunnanviraston valtuustosalissa ja ne ovat julkisia. Karijoen kunnanvaltuustoon kuuluu…

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kunnanhallituksen…

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla…

Alakoulu

Karijoen koulu on noin 50 oppilaan ala-asteen koulu, jossa toimii neljä perusopetusryhmää. Koulurakennus on rakennettu vuonna 1983 ja laajennettu 1991. Koulun yhteydessä toimii myös esikoulu. Karijoen koulussa annetaan perusopetusta, jonka…

Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta vastaa kunnan liikunta-, nuoriso-, raittius-, kirjasto- ja kulttuuripalveluista ja niiden kehittämisestä. Vapaa-aikalautakunnan esittelijänä toimii hallintopäällikkö. Varsinainen jäsen Tanja Kaunisto, puheenjohtaja Marko Peräsaari Veli Hautaniemi Asta Sirnelä Jenni Yli-Venna Kristian…

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja kehittämisestä kunnassa. Lautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja. Varsinainen jäsen Jari Malm, puheenjohtaja Taina Järvenpää Anna-Kaisa Nikkinen Jyri Kaunisto Anniina Saaranluoma,…

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia ja vastata yhteistoiminnassa asianomaisten muiden toimielinten kanssa kunnallistekniikasta, talonrakennuksesta, kiinteistöjen ylläpidosta, ympäristönhoidosta, kartoituksesta ja mittauksesta sekä liikenneturvallisuudesta. Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa…

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnassa on kolme (3) jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.  …

Keskusvaalilautakunta

Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kunnallisvaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta. Varsinainen jäsen Kai Niemelä, puheenjohtaja Tuomo Pakkanen, varapuheenjohtaja Jaakko Ylikärppä Outi Aalto Kaarina Haaranoja Varajäsenet 1….

Talous

Kunta laatii vuosittain talousarvion seuraavaksi kalenterivuodeksi ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion ohella laaditaan myös taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi, joista talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Valtuusto hyväksyy talousarvion vuosittain…

Talousarviot

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025 Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021…

Tilinpäätökset

2021 Tilinpäätös 2021 Arviointikertomus 2021 Tilintarkastuskertomus 2021   2020 Tilinpäätös 2020 Arviointikertomus 2020 Tilintarkastuskertomus 2020   2019 Tilinpäätös 2019 Arviointikertomus 2019 Tilintarkastuskertomus 2019…