Karijoki on yritteliäs ja elinvoimainen 1.200 asukkaan kunta eteläisellä Etelä-Pohjanmaalla keskellä vähän kaikkea. Maakuntakeskuksista Seinäjoelta, Vaasasta ja Porista on lyhyt, vain reilun tunnin matka maaseudun sykkeeseen Karijoelle. Vahvistamme nyt kuntamme…

Vaikuttamistoimielimet

Nuorisovaltuusto Kuntalain 26 § mukaan kuntien on asetettava nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Nuorisovaltuustot edustavat kunnan…

Kalastus

Kalakannan hoidosta sekä kalastuslupien myynnistä vastaa Karijoen kalastusseura. Tietoa löydät Karijoen kalastusseuran nettisivuilta….

Kuntosali

    Kunnan ylläpitämä kuntosali toimii osoitteessa Pappilankuja 1 . Kuntosalia pääsee käyttämään lunastamalla itselleen poletin (kulkulätkän) tai nelinumeroisen pinkoodin (ilmainen) johon ladataan asiakkaan haluaman verran kulkukertoja. Kulkukerrat maksavat 2,50…

Työ ja yrittäminen

Yrittäjyyttä Karijoen malliin! Suhteessa kokoonsa, Karijoki on Suomen yritteliäimpiä kuntia! Karijoki tunnetaan erityisesti Novelle-lähdevesistään ja keittiö- ja kiintokalusteistaan. Karijoella toimii 100 uutteraa teollisuus- ja palveluyritystä. Voimakkaassa maataloudessa toimii 79 aktiivitilaa…

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja kehittämisestä kunnassa. Lautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja. Varsinainen jäsen Jari Malm, puheenjohtaja Taina Järvenpää Anna-Kaisa Nikkinen Jyri Kaunisto Anniina Saaranluoma,…

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talousosaston toimielimiä ovat kunnanhallitus ja vaalitoimielimet. Osasto tuottaa hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluita kunnan toimielimille ja muille osastoille. Palkkahallinto sekä kirjanpidon palvelut ostetaan kunnan osin omistamalta Suupohjan seutupalvelukeskus Oy:ltä….

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelujen toimielin on kasvatus- ja opetuslautakunta. Osasto tuottaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluita karijokisille lapsille, nuorille ja perheille. Varhaiskasvatuksen palvelut tarjotaan uudessa Päivärinteen päiväkodissa ja Karijoen koulun yhteydessä toimivassa esikoulussa. Karijoen…

Tekniset palvelut

Teknisten palvelujen toimielin on tekninen lautakunta. Tekniset palvelut vastaa kunnan infrastruktuurin rakentamisesta, kunnostamisesta ja ylläpidosta sekä ruokapalveluista ja puhtaanapidosta. Teknisten palveluiden vastuualueita ovat rakennusvalvonta kiinteistöt liikenneväylät ulkoalueet metsät ja viljelyalueet…

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelujen toimielimenä on vapaa-aikalautakunta. Osasto tuottaa kuntalaisille kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä liikunta- ja nuorisopalvelut. Osaston johtajana toimii hallintopäällikkö….

Luottamuselimet

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää vaaleilla valittu kunnanvaltuusto. Valtuusto nimeää jäsenet lautakuntiin sekä valitseen kunnanhallituksen, joka valmistelee asiat valtuustolle ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta. Luottamushenkilöorganisaatio Yllämainittujen lautakuntien lisäksi Karijoen kunnalla…

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan paikallislehti Suupohjan Sanomissa sekä kunnan verkkosivuilla. Kokoukset pidetään kunnanviraston valtuustosalissa ja ne ovat julkisia. Karijoen kunnanvaltuustoon kuuluu…

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kunnanhallituksen…

Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka hoitavat eri tehtäväkokonaisuuksia. Kunnanvaltuusto valitsee lautakuntien jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen eli neljäksi vuodeksi kerrallaan….

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla…

Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikalautakunta vastaa kunnan liikunta-, nuoriso-, raittius-, kirjasto- ja kulttuuripalveluista ja niiden kehittämisestä. Vapaa-aikalautakunnan esittelijänä toimii hallintopäällikkö. Varsinainen jäsen Tanja Kaunisto, puheenjohtaja Marko Peräsaari Veli Hautaniemi Asta Sirnelä Jenni Yli-Venna Kristian…

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia ja vastata yhteistoiminnassa asianomaisten muiden toimielinten kanssa kunnallistekniikasta, talonrakennuksesta, kiinteistöjen ylläpidosta, ympäristönhoidosta, kartoituksesta ja mittauksesta sekä liikenneturvallisuudesta. Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa…

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnassa on kolme (3) jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.  …