Liikuntatoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteet

Voimassa olevan liikuntalain mukaan kunnalle myönnetään valtionosuutta liikuntatoimintaa varten siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) 3§ säädetään. Karijoen kunnan vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia Karijoelle rekisteröidyille seuroille.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MYÖNTÄÄ URHEILUSEUROILLE AVUSTUKSIA kerran vuodessa vuosiavustuksina. Vuosiavustuksen saamiseksi urheiluseuran tulee esittää toimintakertomus, tilinpäätös edelliseltä vuodelta, sen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jolle avustusta haetaan sekä jäsenluettelo edelliseltä vuodelta.

Vuosiavustusten jakamisessa tulee kiinnittää huomiota seuran toiminnan määrään, laatuun ja monipuolisuuteen sekä jäsenmäärään. Lisäksi huomioidaan yhdistyksen ohjaus-, koulutus-, leiri- ja valmennustoiminta sekä toimihenkilöjen palkkauksesta aiheutuvaan kustannusten korvaamista.

Avustusten ensisijaisena arviointiperusteena käytetään edellisenä vuonna tapahtunutta toimintaa. Avustusten myöntämisen yhteydessä tulisi pyrkiä siihen, ettei yhteisön liikuntatoiminnan kannalta tarkoituksenmukainen omatoimisuus vaikuttaisi avustusta vähentävänä näkökohtana.