Järjestöavustuslomake

Vapaa-aikalautakunta jakaa vuosittain avustukset järjestöille ja yhdistyksille. Hakuaika on keväisin ja avustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake toimitetaan vapaa-aikapalveluihin ja hakemukset käsitellään vapaa-aikalautakunnan kokouksessa.

NUORISOTOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Voimassa olevien nuorisolain mukaan kunnalle myönnetään valtionosuutta nuorisotoimintaa varten siten kuin Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92), 3§ säädetään. Karijoen kunnan vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia Karijoella nuorisojärjestöille ja muille itsensä järjestämään toimintaan.

PAIKALLISILLA NUORISOYHDISTYKSILLÄ TARKOITETAAN:

1) Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikallisia jäsenyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.
2) Muita paikallisia rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Rekisteröimättömiltä nuorisoyhdistyksiltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. Muun nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamisella tarkoitetaan nuorten vapaiden toimintaryhmien avustamista. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tulee olla vähintään 2/3 alle 29-vuotiaita. Näitä ryhmiä ovat myös aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat nuorisoryhmät.

Vapaa-aikalautakunta myöntää nuorisotyöhön avustuksia yhdistyksille kerran vuodessa vuosiavustuksina ja muuhun nuorten itsensä järjestämään toimintaan vuosiavustusten jaon yhteydessä samoja perusteita soveltaen. Vuosiavustuksen saamiseksi nuorisoyhdistyksen tulee esittää toimintakertomus, tilinpäätös edelliseltä vuodelta, sen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jolle avustusta haetaan sekä jäsenluettelo edelliseltä vuodelta.

Vuosiavustusten jakamisessa tulee kiinnittää huomiota yhdistyksen toiminnan määrään, laatuun ja monipuolisuuteen sekä jäsenmäärään. Lisäksi huomioidaan yhdistyksen ohjaus-, koulutus-, leiri- ja harrastustoimintaan sekä toimihenkilöiden palkkauksesta aiheutuviin kustannusten korvaamista. Lisäksi huomioidaan myös yhdistyksen kansainvälinen toiminta.

Avustusten ensisijaisena arviontiperusteina käytetään edellisenä vuonna tapahtunutta toimintaa. Avustusten myöntämisen yhteydessä tulisi pyrkiä siihen, ettei yhteisön nuorisotoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen omatoimisuus vaikuttaisi avustusta vähentävänä tekijänä.

 

LIIKUNTATOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Voimassa olevan liikuntalain mukaan kunnalle myönnetään valtionosuutta liikuntatoimintaa varten siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) 3§ säädetään. Karijoen kunnan vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia Karijoelle rekisteröidyille seuroille.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MYÖNTÄÄ URHEILUSEUROILLE AVUSTUKSIA kerran vuodessa vuosiavustuksina. Vuosiavustuksen saamiseksi urheiluseuran tulee esittää toimintakertomus, tilinpäätös edelliseltä vuodelta, sen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jolle avustusta haetaan sekä jäsenluettelo edelliseltä vuodelta.

Vuosiavustusten jakamisessa tulee kiinnittää huomiota seuran toiminnan määrään, laatuun ja monipuolisuuteen sekä jäsenmäärään. Lisäksi huomioidaan yhdistyksen ohjaus-, koulutus-, leiri- ja valmennustoiminta sekä toimihenkilöjen palkkauksesta aiheutuvaan kustannusten korvaamista.

Avustusten ensisijaisena arviointiperusteena käytetään edellisenä vuonna tapahtunutta toimintaa. Avustusten myöntämisen yhteydessä tulisi pyrkiä siihen, ettei yhteisön liikuntatoiminnan kannalta tarkoituksenmukainen omatoimisuus vaikuttaisi avustusta vähentävänä näkökohtana.