Lautamäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Karijoen kunta ilmoittaa MRL:n 63§:n mukaisesti Lautamäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan
vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta (MRA 30§).

Karijoen kunnanhallitus päätti 25.3.2024 hyväksyä kaavan vireille tulon ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnitelma
kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Hankkeesta vastaava Lautamäen Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Teuvan ja Karijoen
kuntien alueelle. Lautamäen tuulivoima-alue sijaitsee yhdystien 6650 (Tiukka-Myrkky-Perälä) itäpuolisella alueella, noin 5,5 km Teuvan keskustaajamasta lounaaseen ja noin 5,7 km Karijoen Keskikylästä
pohjoiseen. Tuulivoima-alueen pinta-ala on noin 5 600 hehtaaria ja suunnittelualueen rajaus tarkentuu
suunnittelutyön edetessä.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa enimmillään 36 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden,
maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen
yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan samanaikaisesti omina menettelyinään. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimii YVA-menettelyssä YVA-lain tarkoittaman yhteysviranomaisena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä 8.5. – 7.6.2024 Karijoen ilmoitustaululla (Kristiinantie 3, 64350 Karijoki) ja kunnan verkkosivuilla www.karijoki.fi.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällön riittävyydestä ja kaavoituksen tavoitteista 7.6.2024 klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Karijoen kunta, Kristiinantie 3, 64350 Karijoki, email: kunta@karijoki.fi.

Kaavoituksen ja ympäristövaikutusten (YVA) yhteinen kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään
Teuvan lukion auditoriossa 20.5. klo 17:30 – 20:00. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17:30 ja
esitykset alkavat klo 18:00. Tilaisuutta voi seurata myös verkkoyhteyden kautta. Osallistumislinkki julkaistaan kunnan verkkosivuilla www.karijoki.fi sekä osoitteessa www.ymparisto.fi.

Lisätietoja antavat: Teuvan rakennustarkastaja Vesa Osmo, p. 050 028 6115, vesa.osmo@teuva.fi,
hankkeesta vastaava Lautamäen Tuulivoima Oy, Hans Vadbäck, p. 050 587 9856,
hans.vadback@fortum.fi sekä kaavakonsultti Hannes Honkanen, p. 040 707 0385,
hannes.honkanen@bm-ark.fi
Kunnanhallitus